เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

หมวดกฏหมาย

ความปลอดภัย
1.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี)
2.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกําจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย
3.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัด ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
4.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นแก่การปฐมพยาบาล ลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย
5.
การประกาศกระทรวงอุตสากรรม เรื่อง มาตรคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6.
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวบความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
7.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐
8.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ การทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
9.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
10.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓
11.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
12.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓
13.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
14.
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
15.
พระราชบัญญติ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน/a>
16.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔
17.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
18.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙
19.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั่นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓
20.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
21.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
22.
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
23.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
24.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย
25.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
26.
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๘
27.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔
28.
กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อนน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
29.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
30.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรมม ฉบับที่ 4392 (พ.ศ 2555) ออกตวามความใรพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัทฑ์อุตสาหรรม พ.ศ 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อกำหนดสำหรับสั่งการและควมคุม
31.
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาและการพ้นจากตําแหน่ง ของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
32.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๕๖ (พ.ศ ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัทณ์อุตสาหกรรม พ.ศ ๒๕๓๓ เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัทณ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในกานเลือก การใช้ การดูแล และการบำรุงรักษาอุกปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เล่ม 1อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
33.
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
34.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
35.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
36.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙
37.
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างทำงานได้ พ.ศ ๒๕๔๗
38.
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
39.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบและวิธีการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน และการส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
40.
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
41.
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้ นายจ้างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒
42.
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน
43.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสมุดสุขภาพประจําตัวของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้ การรักษาพยาบาล และการป้ องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑
44.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้ าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
45.
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
46.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดและประเภทของสารเคมี
47.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
48.
ประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน
49.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
50.
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘
51.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
52.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
53.
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
54.
กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯ พ.ศ. 2565

เสียง
1.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2.
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคำระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
3.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2540
4.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
5.
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

การใช้พลังงาน
1.
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535
2.
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
3.
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2547
4.
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาในการกําหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2547
6.
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
7.
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
8.
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
9.
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
10.
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดิงานพลังงาน พ.ศ. 2552
11.
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
12.
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 2552
13.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำการใช้

การควบคุมโรคระบาด
1.
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

[1]  [2]

อัพเดทประจำเดือน