เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

ISO CNS 2564

   

    - ISO9001 - OP      
      FM-OP-01 แผนการปฏิบัติงาน
      
FM-OP-02 ทะเบียนคุมการทำงาน
      
FM-OP-03 ใบส่งมอบงาน Ver.00 01-10-64
      
FM-OP-04 แบบฟอร์มรายงานการเข้าพบลูกค้า Ver.01 01-10-65
      
FM-OP-06 ตารางลงเวลาทำงานประจำวัน (Time Sheet) Ver.01 01-06-65
      
FM-OP-07 ใบบันทึกเวลาทำงานประจำเดือน Ver.00 03-05-65 

 

 - ISO9001 - PU      
      FM-PU-01 ใบขออนุมัติจัดซื้อCNS โปรแกรม
      
FM-PU-02 ใบทะเบียนรายชื่อผู้ขาย-ผูู้รับจ้าง
      
FM-PU-03 ใบคัดเลือกผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
      
FM-PU-04 ใบเปรียบเทียบราคาของผู้ขายผู้รับจ้างCNS โปรแกรม.pdf
      
FM-PU-05 Vendor Approve Form
      
FM-PU-06 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โปรแกรม
      
FM-PU-07 ใบสรุปผลการประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง Ver0.1 01-03-65
      
FM-PU-08 ใบติดตามการส่งมอบสินค้า
      FM-PU-09 ใบรับสินค้าcns โปรแกรม
      FM-PU-10 หนังสือแจ้งทำสัญญา (จัดจ้าง).doc
      FM-PU-11 ใบรายการต้นทุนสินค้า

    - ISO9001 - QC      
     
FM-QC-01 บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด
     
FM-QC-02 แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
     
FM-QC-03 ประวัติการสอบเทียบ
     
FM-QC-04 ใบบันทึกผลสอบเทียบ.xls
     
FM-QC-05 ใบชี้บ่งบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
     
FM-QC-06 รายงานบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
     
FM-QC-07 ทะเบียน NCR
     
FM-QC-08 รายงานสรุป NCR ประจำเดือน
     
FM-QC-09 Quality Control Reportใบตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับเข้า
     
FM-QC-10 ใบตรวจสอบระหว่างกระบวนการ
     
FM-QC-11 ใบขออนุมัติใช้ วัตถุดิบ-สินค้า เร่งด่วน
     
FM-QC-12 ใบตรวจสอบคุณภาพบริการสำเร็จรูป
     
FM-QC-13 ใบเข้าพบลูกค้าและรายการตรวจและบันทึกฯ Ver.02 01-11-66"
     
FM-QC-14 แบบฟอร์มการตรวจสอบงาน Big clean Ver.01 01-10-65
     
FM-QC-15 แผนการประเมินคุณภาพบริการฯ (Evaluatio Plan)
     
FM-QC-16 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Site Report)
     
FM-QC-17 ทะเบียนบันทึกปัญหาการให้บริการ Ver.01 01-11-66
     
FM-QC-18 ใบตรวจเช็คความสะอาดพื้นที่
     
FM-QC-19 ใบบันทึกทรัพย์สินเสียหายหรือชำรุด
     
FM-QC-20 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบฯ ห้องน้ำ
     
FM-QC-21 แบบฟอร์มการตรวจสอบการปฎิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อ Ver.00 01-10-65
     
SPI-QC-01 บันทึกการวัดขนาดจริงของบริการ
     
SPI-QC-02 ตารางแผนการสุ่มตาม AQL.xls
    - ISO9001 - SA      
     
FM-SA-01 ใบควบคุมต้นทุน
     
FM-SA-02 ใบเสนอราคา
     
FM-SA-03 ใบทบทวนข้อตกลง Ver.01 15-08-65
     
FM-SA-04 หนังสือแจ้งทำสัญญางานให้บริการ  Ver.01 15-08-65
     
FM-SA-05 ใบเปลี่ยนแปลงข้อตกลง Ver.01 15-08-65
     
FM-SA-06 ใบแจ้งงาน - Job order (Big clean)
     
FM-SA-07 Job order - CONTRACT
    - ISO9001 - SD      
     
FM-SD-01 ใบบันทึกการเข้าสำรวจหน่วยงาน Ver.03 15-09-65
     
FM-SD-02 รายงานรับข้อร้องเรียนของลูกค้า Ver.02 15-10-66
     
FM-SD-03 แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้ารายปี Ver.01 15-10-66
     
FM-SD-04 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Ver.01 15-10-66
    - ISO9001 - WH      
     
FM-WH-01 ใบรับวัตถุดิบเข้า
     
FM-WH-02 ใบกำกับวัตถุดิบ
     
FM-WH-03 ใบสต๊อคการ์ดวัตถุดิบ
     
FM-WH-04 ใบเบิกคืนวัตถุดิบ.xls
     
FM-WH-05 ใบชี้บ่งวัตถุดิบ.xls
     
FM-WH-06 ใบรายงานวัตถุดิบเสื่อมสภาพ.xls
     
FM-WH-07 รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง.xls
     
FM-WH-08 ใบสต็อกการ์ดสินค้า.xls
     
FM-WH-09 รายงานการจ่ายสินค้าประจำวัน.xls
     
FM-WH-10 ใบชี้บ่งสินค้าสำเร็จรูป.xls
ISO : 14001 : 2015

1. EP      
     
EP-EHS-01-การระบุและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
     
EP-EHS-02-R.0-กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
     
EP-EHS-03-R.0-การสื่อสาร Ver.01 15-09-65
     
EP-EHS-04-การควบคุมปฎิบัติ Ver.01 15-09-65
     
EP-EHS-05 การเตรียมพร้อมและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน
     
EP-EHS-05-01-แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการวางแผนฉุกเฉิน
     
EP-EHS-05-02-แผนการควบคุมและระงับสารเคมีรั่วไหล
     
EP-EHS-06-R0 การเฝ้าติดตามและวัดผล
     
QEM-MR-01 คู่มือคุณภาพสิ่งแวดล้อม Ver.02 01-01-66

2. WI      
     
WI-EHS-04-01 การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
     
WI-EHS-04-02 การควบคุมมลภาวะทางน้ำ
     
WI-EHS-04-03 การควบคุมสารเคมีและน้ำมัน
     
WI-EHS-04-04 การกำจัดของเสีย
     
WI-EHS-04-05 การควบคุมเรื่องโรค COVID 19 Ver.01 15-09-65
     
WI-EHS-06-01 การตรวจวัดสภาพแวดล้อม
     
WI-EHS-06-02 การตรวจสุขภาพพนักงาน
     
WI-EHS-06-03 การตรวจติดตามป้องกันโรคระบาด COVID - 19
     
WI-EHS-06-04 แผนรองรับ COVID 19

3. FM      
     
FM-EHS-01-01 การระบุปัญหาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect)
     
FM-EHS-01-02 รายการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect List)
     
FM-EHS-01-03 แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
     
FM-EHS-02-01 บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย
     
FM-EHS-02-02 บันทึกการติดตามงานตามกฏหมาย
     
FM-EHS-02-03 ทะเบียนรายชื่อกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ(กฎหมายขึ้นทะบียน)
     
FM-EHS-02-03 ทะเบียนรายชื่อกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
     
FM-EHS-01-02 รายการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect List)
     
FM-EHS-03-01 แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
     
FM-EHS-04-01 รายชื่อสารเคมี & SDS
     
FM-EHS-04-02 ข้อมูลความปลอดภัย SDS
     
FM-EHS-04-03 แบบฟอร์มตรวจการกำจัดของเสีย
     
FM-EHS-04-04 แบบฟอร์มคัดกรองโรค COVID 19 Ver.01 15-08-65
     
FM-EHS-05-01 ใบตรวจสอบถังดับเพลิง
     
FM-EHS-05-02 ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
     
FM-EHS-05-03 ใบตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ
     
FM-EHS-05-04 ใบตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
     
FM-EHS-06-01 แผนงานการสำรวจภาวะแวดล้อมในการทำงานประจำปี
     
FM-EHS-06-02 แบบฟอร์มตรวจค่า DO-PH บ่อพักน้ำ แก้ไข
     
FM-EHS-06-03 แบบฟอร์มตรวจสอบการจัดการสารเคมีและน้ำมัน
     
FM-EHS-06-04 แผนการตรวจติดตามสุขภาพและสมรรถภาพของพนักงานประจำปี
     FM-EHS-06-05 รายการตรวจสุขภาพพนักงาน

SPI - เอกสารสนับสนุนภายใน
      SPI-OP-01 มาตราฐานการทำความสะอาดพื้น
      SPI-OP-02 มาตราฐานการทำความสะอาดห้องน้ำ
      SPI-OP-03 มาตราฐานการพ่นฆ่าเชื้อ
      SPI-OP-04 คู่มือการพ่นฆ่าเชื้อ-ภาพประกอบ
      SPI-QC-02 ตารางแผนการสุ่มตาม AQL

SPE - เอกสารสนับสนุนภายนอก
      SPE-LA-01 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

[1] [2]

 

อัพเดทประจำเดือน