เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

ประกาศ

คู่มืออำนาจดำเนินการ

1. กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิ.ย. 2560

    1.1 อำนาจดำเนินการ-การยื่นประมูล และการทำสัญญา (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 ม.ค. 2563 

2. บริษัท อาเชี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 ธ.ค. 2559

3. บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 ธ.ค. 2559

ผังโครงสร้างองค์กร 

1. บริษัท อาเชี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เม.ย. 2565
2. 
บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เม.ย. 2565
3. 
บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 12 พ.ค. 2566

ผังโครงสร้างฝ่าย 
1. 
ผังโครงสร้างฝ่าย พัฒนางานบริการ มีผลบังคับใช้ วันที่ 07 มิ.ย. 2566

ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
1. 
แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานบริการ บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด  มีผลบังคับใช้ วันที่ 07 มิ.ย. 2566
2. แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานบริการ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด  มีผลบังคับใช้ วันที่ 07 มิ.ย. 2566

ประกาศ Happyland Group Communication  
1. 
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา มีผลบังคับใช้ วันที่ 01 มิ.ย. 2566

 

อัพเดทประจำเดือน