เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

January 2022

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

Posted on 13 January, 2022 by Administrator

งานตำแหน่งว่าง 1. เจ้าหน้าที่ขายงานรักษาความสะอาด 2.บริหารเจ้าหน้าที่อาคาร (เรือนวิรัชมิตร) 3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 4. หัวหน้าช่างเทคนิค (สวทช. INC-2) 5. ช่างเทคนิค (สวทช.INC-2) 6. ช่างเทคนิค (หมู่บ้านสิวลี) 7. ช่างเทคนิค ( ไปรษณีย์แจ้งวัฒนะ) 8. ช่างเทคนิค (ผีรักเศรษฐ) 9. ช่างเทคนิค (บางกอกริเวอร์พาร์ค) 10. วิศวกร 11. โฟรแมน 12. เจ้าหน้าที่สรรหา
หมวด กฏหมาย

หมวด กฏหมาย

Posted on 13 January, 2022 by Administrator

น้ำเสีย 1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ 2555 2. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 3. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 419-2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 4. ประกาศกรมโรงงาน เรื่อง...

อัพเดทประจำเดือน