เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

ประกาศคู่มือ ISO Proactive 2565

3. FM      
     - FM-AC-01 ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-02 ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-03 ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (RECEIPT TAX INVOICE) (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-04 ใบสำคัญการรับเงิน (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-05 รายงานผลการวางบิล (หน่วยงาน) (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-06 รายงานผลการรับชำระเงิน (หน่วยงาน) (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AC-07 รายงานสรุป % ของการชำระเงิน (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-AD-01 ใบรายการขอเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 18 ต.ค.64)
     - FM-AD-02 รายงานการซื้อของ (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 01 ธ.ค.64)
     - FM-AD-03 ตารางบริการล้างแอร์ Ver.00 01-01-66
     - FM-DC-01 ใบขอดำเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) Ver.01 15-08-65
     - FM-DC-02 ทะเบียนใบขอดำเนินการเอกสาร DAR LOG (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-DC-03 ใบนำจ่ายเอกสาร Distribution List (Ver.00 มีผลบังคับใช้ 10 ก.ค.62)
     - FM-DC-04 ทะเบียนบันทึกคุณภาพ Ver.02 15-08-65
     - FM-DC-05 ใบขออนุมัติทำลายบันทึกคุณภาพ Ver.01 15-08-65
     - FM-HR-01 การวางแผนอัตรากำลังพลประจำปี Ver.02 16-09-66
     - FM-HR-02.1 ใบขออัตรากำลังคน Ver.01 16-09-66
     - FM-HR-02.2 ใบขอกำลังคน โอนย้าย Ver.01 16-09-66
     - FM-HR-03 ใบกำหนดหน้าที่งาน (JOB_DESCRIPTION) Ver.02 15-08-65
     - FM-HR-04 ใบสมัครงาน (Application Form) Ver.02 01-10-65
     - FM-HR-05 ใบสัมภาษณ์งาน Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-07 แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน Ver.06 16-09-66
     - FM-HR-08 สัญญาจ้างแรงงาน Ver.05 01-10-65
     - FM-HR-09 ประเมินผลการทำงานในตำแหน่งงานใหม่ Ver.04 16-09-66
     - FM-HR-10 ใบปะหน้าการจ้างงาน (สำหรับพนง.1-6) Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-11 ใบปะหน้าการจ้างงาน (สำหรับพนง.7 ขึ้นไป) Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-12 หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงาน Ver.01 01-10-62
     - FM-HR-13 หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบ เก็บรวบรวมฯ ประวัติอาชญากรรม Ver.01 01-10-65
     - FM-HR-15 ใบลาออก Ver.05 16-09-66
     - FM-HR-16 การตรวจสอบทรัพย์สินพนักงานลาออก Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-17 แบบฟอร์มสัมภาษณ์การลาออก (Exit Interview Form) Ver.00 02-05-62
     - FM-HR-18 แบบฟอร์มเสนออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงาน Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-19 แบบกำหนดหัวข้อการสอนงาน (On the Job Training) Ver.04 16-09-66
     - FM-HR-20 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม Ver.04 16-09-66
     - FM-HR-21 แผนการฝึกอบรมประจำปี Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-22 ใบแจ้งการเข้ารับการฝึกอบรม Ver.06 16-09-66
     - FM-HR-23 แบบบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม Ver.02 15-08-65
     - FM-HR-24 แบบประเมินผลการอบรมสัมมนาภายใน Ver.00 02-05-62
     - FM-HR-26 ใบขออนุมัติการฝึกอบรม Ver.03 16-09-66
     - FM-HR-27 แบบประเมินผลการอบรมสัมมนาภายนอก Ver.01 01-10-62
     - FM-HR-28 ประวัติการฝึกอบรมรายบุคคล Ver.01 15-08-65
     - FM-HR-29 สัญญาจ้างแรงงานแบบมีระยะเวลา Ver.01 01-10-65
     - FM-HR-30 หนังสือยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Ver.00 01-06-65
     - FM-HR-31 หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสุขภาพ Ver.00 01-12-2565 PRO
     - FM-IT-01 แบบฟอร์มบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - FM-IT-02 แบบฟอร์มขออนุมัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - FM-IT-03 เอกสารแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - FM-IT-04 แบบบันทึกการรับอุปกรณ์และครอบครอง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - FM-IT-05 เอกสารแบบฟอร์มตรวจเช็ค Server
     - FM-IT-06 เอกสารแบบฟอร์มตรวจเช็คระบบ Internet
     - FM-IT-07 เอกสารใบส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - FM-LA-01 ไฟล์อัพเดทสัญญา
     - FM-MK-01 ใบทะเบียนลูกค้า
     - FM-MK-02 ใบบันทึกผลการทำงานสนับสนุนงานขาย
     - FM-MR-01 วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-02 แผนงานวัตถุประสงค์คุณภาพ Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-03 รายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-04 รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.02 15-08-65
     - FM-MR-05 รายงานการติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-06 แผนตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-07 ประกาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-08 ใบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist) Ver.02 15-08-95
     - FM-MR-09 รายงาน สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-10 ใบแจ้งดำเนินการแก้ไข CAR Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-11 ทะเบียนใบแจ้งดำเนินการแก้ไข CAR LOG Ver.00 02-05-62
     - FM-MR-12 การชี้บ่งความเสียงของกระบวนการ Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-13 การกำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Ver.01 15-08-65
     - FM-MR-14 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (R&O) Ver.01 15-08-65
     - FM-OP-01 แผนการปฏิบัติงาน
     - FM-OP-02 ทะเบียนคุมการทำงาน
     - FM-OP-03 ใบส่งมอบงาน
     - FM-OP-04 บัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด
     - FM-OP-05 แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
     - FM-OP-06 ประวัติการสอบเทียบ (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค.64)
     - FM-PU-01 แบบฟอร์มการขอเช็คราคาสินค้า
     - FM-PU-02 ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
     - FM-PU-03 แบบฟอร์มเช็คราคาสินค้า
     - FM-PU-04 ใบทะเบียนรายชื่อผู้ขาย-ผูู้รับจ้าง
     - FM-PU-05 ใบคัดเลือกผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
     - FM-PU-06 ใบเปรียบเทียบราคาของผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
     - FM-PU-07 Vendor Approve Form (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 01 ม.ค.65)
     - FM-PU-08 ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง
     - FM-PU-09 ใบสรุปผลการประเมินผู้ขายผู้รับจ้าง (Ver.02 มีผลบังคับใช้ 01 ม.ค.65)
     - FM-PU-10 ใบติดตามการส่งมอบสินค้า
     - FM-PU-11 ใบรับสินค้า
     - FM-PU-12 หนังสือแจ้งทำสัญญา (จัดจ้าง)
     - FM-SA-01 ใบควบคุมต้นทุน Ver.01 01-02-66
     - FM-SA-02 ใบเสนอราคา Ver.03 01-12-66
     - FM-SA-03 ใบทบทวนข้อตกลง Ver.02 15-08-65
     - FM-SA-04 หนังสือแจ้งทำสัญญางานให้บริการ Ver.01 15-08-65
     - FM-SA-05 ใบเปลี่ยนแปลงข้อตกลง Ver.01 15-08-65
     - FM-SA-06 หนังสือขอต่อสัญญาให้บริการ Ver.00 01-07-66
     - FM-SA-07 ใบเสนอราคางาน Extra work Ver.01 15-02-67
     - FM-SD-01 ใบบันทึกการเข้าสำรวจหน่วยงาน Ver.04 15-08-65
     - FM-SD-02 รายงานรับข้อร้องเรียนของลูกค้า Ver.02 15-10-66
     - FM-SD-03 แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้ารายปี (BM) Ver.02 15-10-66
     - FM-SD-04 แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้ารายปี (OM) Ver.02 15-10-66
     - FM-SD-05 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Ver.01 15-10-66

 

SPE - เอกสารสนับสนุนภายนอก
      
SPE-LA-04 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


ISO : 14001 : 2015

1. EP      
     
EP : การระบุและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
     
EP : กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
     
EP : การสื่อสาร
     
EP : การควบคุมปฎิบัติ
     
EP : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการวางแผนฉุกเฉิน หน้า 1-13
     
EP : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการวางแผนฉุกเฉิน หน้า 14-26
     
EP : การควบคุมและระงับสารเคมีรั่วไหล
     
EP : การเตรียมพร้อมและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน
     
EP : การเฝ้าติดตามและวัดผล

2. WI      
     
WI : การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
     
WI : การควบคุมมลภาวะทางน้ำ
     
WI : การควบคุมสารเคมีและน้ำมัน
     
WI : การกำจัดของเสีย
     
WI : การควบคุมเรื่องโรค COVID 19
     
WI : การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     
WI : การตรวจสุขภาพพนักงาน
     
WI : การตรวจติดตามป้องกันโรคระบาด COVID - 19
     
WI : แผนรองรับ COVID 19

ISO : 45001 : 2015

1. SM      
     
SM : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
     
SM : การเตรียมการจัดการ
     
SM : การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
     
SM : การขออนุญาตทำงาน (Work PERMIT)
     
SM : การตรวจสอบความปลอดภัย
     
SM : การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
     
SM : การสำรวจภาวะแวดล้อมในการทำงาน

2. WI      
     
WI : การเตือนอันตราย
     
WI : การซ่อมเครื่องจักร
     
WI : การควบคุมการใช้สารเคมี
     
WI : การกำจัดขยะ

ข้อบังคับการทำงาน

[1] [2]

อัพเดทประจำเดือน