เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

ประกาศคู่มือ ISO Proactive 2565

1. ประกาศ ISO 03-2566 ประกาศแต่งตั้งทีม ISO (26 พ.ค. 66)

2. ประกาศ ISO 05-2565 เรื่องกำหนดแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน IA (1 ธ.ค. 65)

3. ประกาศ ISO 01-2567 วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี KPI (1 ม.ค. 67)

4. ประกาศ ISO 04-2564 เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณภาพ (1 มิ.ย. 64)

5. QM-คู่มือคุณภาพ (26 มี.ค. 66)

6. ข้อกำหนด และบริบทองค์กร (26 พ.ค. 65)

7. QEM-MR-01 คู่มือสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีผลบังคับใช้วันที่ 26 มี.ค. 66 

8. คปอ. ประกาศ ผลนับคะแนน คณะกรรมการความปลอดภัย 

9. หนังสือนำส่งรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

10. แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2566 

11. ประกาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 1/2566) 

12.  ประกาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 2/2566) 

13.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 


ระเบียบและขัอบังคับการทำงานของบริษัท

ข้อบังคับการทำงาน ปี 2567
ระเบียบและสวัสดิการ ปี 2567
วันหยุดประจำปี 2567 พนักงานรายเดือน วันอาทิตย์
วันหยุดประจำปี 2567 พนักงานส่วนงานปฏิบัติการ วันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน

 

ISO : 9001 : 2015

1. QP     
     
- AC : งานวางบิลและรับชำระเงิน     
     
- AD : งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ver.01 15-09-65     
     
- AD : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Ver.00 01-01-66
     
- DC : การควบคุมเอกสารข้อมูลและบันทึกคุณภาพ    
     
- HR : การสรรหาคัดเลือกบุคลากร    
     
- HR : การฝึกอบรม    
     
- IT : การบำรุงรักษา และอุปกรณ์ต่อพ่วง    
     
- LA : การทำสัญญางานให้บริการ Ver.03-01-01-2566    
     
- MK : การรับและส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้ฝ่ายขาย    
     
- MR : QP-MR-01 วัตถุประสงค์คุณภาพและทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.01 15-09-65    
     
- MR : QP-MR-02 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Ver.01 15-09-65     
     
- MR : QP-MR-03 การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน Ver.01 15-09-65    
     
- MR : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง    
     
- OP : การวางแผนและการควบคุมกระบวนการปฏิบัติการ    
     
- OP : การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Ver.01 มีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค.64)    
     
- PU : การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย/ผู้รับ    
     
- PU : การจัดซื้อ/จัดจ้าง    
     
- SA : การขายและการทบทวนข้อตกลง Ver.-04-01-07-2566    
     
- SD : การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า Ver.01 15-09-65

2. WI      
     
- AD : การเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง (หน่วยงานภายใน)
     
- AD : การเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง (หน่วยงานภายนอก)
     
- AD : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Ver.00 01-01-66
     
- HR : การขออัตรากำลังเพิ่ม/ทดแทน
     
- HR : การสรรหาบุคลากร - กรณีสรรหาจากภายในองค์กร
     
- HR : การสรรหาบุคลากร - กรณีสรรหาจากภายนอกองค์กร
     
- HR : การว่าจ้างพนักงานใหม่
     
- HR : การปฐมนิเทศน์ และอบรมพนักงานใหม่
     
- HR : On The Job Training
     
- HR : การประเมินผลทดลองงาน
     
- HR : การจัดทำประกาศ ผ่านการทดลองงาน ,พ้นสภาพ ,เปลี่ยนแปลงภาพ ,โอนย้าย 
     
- HR : การขอจัดฝึกอบรมภายในองค์กร 
     
- HR : การจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร
     
- IT   : การขอเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
- IT   : การขอคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
- IT   : การโอนย้ายคอมพิวเตอร์
     
- IT   : การบำรุงคอมพิวเตอร์
     
- IT   : การให้บริการระบบ IT.
     
- IT   : การส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
- IT   : การตรวจสอบ server
     
- MK : การรับการติดต่อจากลูกค้า
     
- PU : การเช็คราคา,ขอราคา (เพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติงบ)
     
- PU : การเช็คราคาสินค้า,เปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ
     
- PU : การรับสินค้า
     
- PU : การจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
- PU : การจัดทำใบจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
- PU : การประเมินผู้ชาย/ผู้รับ
     
- PU : การจัดทำเอกสาร Vendor Approve Form
     
- PU : การจัดจ้าง
     
- SD : การออก Survey หน่วยงาน
     
- SD : การจัดส่งรายงานรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
     
- SD : การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

[1] [2]

อัพเดทประจำเดือน