เลขที่ 95 ซอยศูนย์การค้า ถ. แฮปปี้ แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-377-1500

ISO CNS

ประกาศคู่มือ ISO CNS 

1. CNS-ข้อกำหนด และบริบทองค์กร 01 เมษายน 2565

2. ประกาศ ISO 02-2565 เรื่องการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการระบบคุณภาพ (MR)

3. ประกาศ ISO 02-2566 เรื่องการกำหนดแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IA)

4. ประกาศ ISO 01-2567 เรื่องวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี

5. ประกาศ ISO 04-2564 เรื่องการกำหนดนโยบายคุณภาพ

6. ประกาศ เรื่อง แผนตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566

7. ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(ครั้งที่ 1/2566)

ระเบียบและขัอบังคับการทำงานของบริษัท

ข้อบังคับการทำงาน ปี 2567

ระเบียบและสวัสดิการ ปี 2567 

ประกาศวันหยุดประจำปี 2567 พนักงานรายเดือน วันหยุดวันอาทิตย์

ประกาศวันหยุดประจำปี 2567 พนักงานรายวัน

 

ประกาศอื่นๆ

ประกาศนโยบายการแจ้งเบาแสหรือข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ( Whistle Blowing Policy )

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศนโนบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ประกาศจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ( Coce of Conduct and Code of Ethics )

ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

ประกาศนโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร

ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ผู้ขาย และลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 

ISO : 9001 : 2015

1. QP     
     
QM-MR-01 : คู่มือคุณภาพ Ver.02 01-01-66     
     
QP-AC-01 : งานวางบิลและรับชำระเงิน     
     
QP-AD-01 : งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง Ver.00 01-10-64  
     
QP-AD-02 : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Ver.00 01-04-65  
     
QP-AD-03 : การขอใช้รถยนต์บริษัทฯ(ส่วนกลาง) Ver.00 01-04-65

     
QP-AD-04 : การส่งเอกสารให้บุคคลภายนอก (วางบิล-รับชำระเงิน-ติดตามหนี้) Ver.00 01-01-66
     QP-DC-01 : การควบคุมเอกสารข้อมูลและบันทึกคุณภาพ    
     
QP-HR-01 : การสรรหาคัดเลือกบุคลากร Ver.03 01-12-65    
     
QP-HR-02 : การฝึกอบรม Ver.02 15-09-65    
     
QP-IT-01 : การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง    
     
QP-LA-01 : การทำสัญญางานให้บริการ Ver.02-วันที่-01-01-66    
     
QP-MK-01 : การรับและส่งต่อข้อมูลลูกค้า    
     
QP-MN-01 : การบำรุงรักษาเครื่องจักร    
     
QP-MR-01 : วัตถุประสงค์คุณภาพและทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.01 15-09-65    
     
QP-MR-02 : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน    
     
QP-MR-03 : การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน    
     
QP-MR-04 : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Ver.01 15-09-65    
     
QP-OP-01 : การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน    
     
QP-PU-01 : การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง    
     
QP-PU-02 : การจัดซื้อ จัดจ้าง    
     
QP-PU-03 การ Update ราคาสินค้าต้นทุน Ver.00 01-04-65    
     
QP-QC-01 : การสอบเทียบเครื่องมือวัด    
     
QP-QC-02 : การควบคุมบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด    
     
QP-QC-03 : การตรวจสอบและทดสอบ    
     
QP-QC-04 : การตรวจวัดคุณภาพบริการทำความสะอาด Ver.01 วันที่ 01-11-66    
     
QP-SA-01 : การขายและทบทวนข้อตกลง Ver.02 01-10-65     
     
QP-SD-01 : การรับข้อร้องเรียนลูกค้า Ver.01 01-04-65    
     
QP-WH-01 : การรับเก็บและจ่ายวัตถุดิบ    
     
QP-WH-02 : การรับเก็บและจ่ายสินค้า

2. WI      
     
WI-AD-01 : การเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง (หน่วยงานภายใน)
     
WI-AD-02 : การเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง (หน่วยงานภายนอก)
     
WI-AD-03 : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Ver.00 01-04-65
     
WI-AD-04 : ขอใช้รถยนต์บริษัทฯ (ส่วนกลาง) Ver.00 01-04-65
     
WI-AD-04 : ขอใช้รถยนต์บริษัทฯ (ส่วนกลาง) Ver.00 01-01-66
     WI-AD-05 : การส่งเอกสารให้บุคคลภายนอก (วางบิล-รับชำระเงิน-ติดตามหนี้) Ver.00 01-01-66
     
WI-IT-01 : ขั้นตอนการขอเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
WI-IT-02 : ขั้นตอนการขอคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
WI-IT-03 : ขั้นตอนการโอนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
WI-IT-04 : ขั้่นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     
WI-IT-05 : ขั้นตอนการให้บริการงานระบบ IT
     
WI-MK-01 : การรับการติดต่อจากลูกค้า
     
WI-PU-01 : การเช็คราคาสินค้าและเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ 
     
WI-PU-02 : การรับสินค้า
     
WI-PU-03 : การจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
WI-PU-04 : การจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
     
WI-PU-05 : การประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
     
WI-PU-06 : การจัดทำเอกสาร Vender Approve Form
     
WI-PU-07 : การจัดจ้าง
     
WI-PU-08 Update ราคาสินค้าต้นทุน Cost Sheet Ver.00 01-04-65
     
WI-SD-01 : การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
     
WI-SD-02 : การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 

3. FM      
    - ISO9001 - AC      
      
FM-AC-01 ใบแจ้งหนี้ (INVOICE)
      
FM-AC-02 ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE)
      
FM-AC-03 ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (RECEIPT TAX INVOICE)
      
FM-AC-04 ใบสำคัญการรับเงิน
      
FM-AC-05 รายงานผลการวางบิล (หน่วยงาน)
      
FM-AC-06 รายงานผลการรับชำระเงิน (หน่วยงาน)
      
FM-AC-07 รายงานสรุปเปอร์เซ็นของการชำระเงิน
    - ISO9001 - AD      
      
FM-AD-01 ใบรายการขอเบิกวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
      
FM-AD-02 รายงานการซื้อของ
      
FM-AD-03 ตารางบริการล้างแอร์ Ver.01 01-01-66
      
FM-AD-04 แบบฟอร์มตารางรถยนต์
      
FM-AD-05 ตารางบันทึกรายการ การวางบิล-รับเช็ค ประจำเดือน Ver.00 01-01-66
    - ISO9001 - DC      
      
FM-DC-01 ใบขอดำเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) Ver.01 15-08-65
      
FM-DC-02 ทะเบียนใบขอดำเนินการเอกสาร DAR LOG
      
FM-DC-03 ใบนำจ่ายเอกสาร Distribution List
      
FM-DC-04 ทะเบียนบันทึกคุณภาพ
      
FM-DC-05 ใบขออนุมัติทำลายบันทึกคุณภาพ Ver.01 15-08-65
    - ISO9001 - HR             
     
FM-HR-01 การวางแผนอัตรากำลังพลประจำปี Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-02.1 ใบขออัตรากำลังคน Ver.00 15-08-65
      
FM-HR-02.2 ใบขออนุมัติกำลังคนนอกแผน ใบขออนุมัติโอนย้ายกำลังคนชั่วคราว Ver.00 15-08-65
      
FM-HR-03 ใบกำหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-04.1 ใบสมัครงาน - รายวัน Ver.02 01-10-65
      
FM-HR-04.02 ใบสมัครงานรายเดือน Ver.03 01-10-65
      
FM-HR-05 ใบสัมภาษณ์งาน Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-06 แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน Ver.01 15-08-65 (รูปแบบไฟล์ PDF)
      
FM-HR-06 แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน Ver.01 15-08-65 (รูปแบบไฟล์ Excel)
      
FM-HR-07.1 สัญญาจ้าง รายวัน Ver.01 01-10-65
      
FM-HR-07.2 สัญญาจ้างแรงงาน Ver.01 01-10-65
      
FM-HR-08 ประเมินผลการทำงานในตำแหน่งงานใหม่ Ver.02 16-09-66
      
FM-HR-09 ใบปะหน้าการจ้างงาน (สำหรับพนักงานระดับ 1-6) Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-10 ใบปะหน้าการจ้างงาน (สำหรับพนักงานระดับ 7ขึ้นไป) Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-11 หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงาน Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-13 ตรวจประวัติอาชญากร Ver.01 01-10-65
      
FM-HR-14.1 ใบลาออก CNS รายวัน Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-14.2 ใบลาออก CNS รายเดือน Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-15 การตรวจทรัพย์สินพนักงานลาออก Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-16 แบบฟอร์มสัมภาษณ์การลาออก (Exit Interview Form ) Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-17.1 แบบฟอร์มเสนอการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงาน (รายวัน) Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-17.2 แบบฟอร์มเสนออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพนักงาน Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-18 แบบกำหนดหัวข้อการสอนงาน (On the Job Training) Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-19 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-20 แผนการฝึกอบรมประจำปี Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-21 ใบแจ้งการเข้ารับการฝึกอบรม (CNS) Ver.02 01-10-65
      
FM-HR-22 แบบบันทึกการเข้ารับการฝึกอบรม Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-23 แบบประเมินผลการอบรมสัมมนาภายใน Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-24 ใบขออนุมัติการฝึกอบรม Ver.01 15-08-65
      
FM-HR-25 แบบประเมินผลการอบรม สัมมนาภายนอก Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-26 ประวัติการฝึกอบรมรายบุคคล Ver.01 03-05-65
      
FM-HR-27 สัญญาจ้างแรงงานแบบมีระยะเวลา Ver.01 01-10-65
      
FM-HR-28 ฟอร์มการแจ้งการจ้างงานรายวัน Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-29 หนังสือยินยอมให้หักค่าจ้างเป็นเงินค้ำประกันการทำงาน CNS Ver.00 01-10-64
      
FM-HR-30 หน้าที่การปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด (Job งาน) Ver.00 03-05-65
      
FM-HR-31 หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ Ver.00 01-06-65
      
FM-HR-32 การทวนสอบและประเมินความสามารถฯ Ver.00 01-04-65     
      FM-HR-33 หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสุขภาพ Ver.01-12-65 (CNS)     

     - ISO9001 - IT      
      
FM-IT-01 แบบฟอร์มบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      
FM-IT-02 แบบฟอร์มขออนุมัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      
FM-IT-03 เอกสารแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      
FM-IT-04 แบบบันทึกการรับอุปกรณ์และครอบครอง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    - ISO9001 - LA      
      
FM-LA-01 ไฟล์อัพเดทสัญญา
    - ISO9001 - MK      
      
FM-MK-01 ใบบันทึกข้อมูลลูกค้า
      
FM-MK-02 ใบบันทึกผลการทำงานสนับสนุนงานขาย Ver.01 31-08-65
    - ISO9001 - MN      
      
FM-MN-01 บัญชีรายชื่อเครื่องจักร Ver.00 01-10-64
      
FM-MN-02 ใบมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร
      
FM-MN-03 แผนการบำรุงรัษาเครื่องเชิงป้องกัน
      
FM-MN-04 ใบแจ้งซ่อม
      
FM-MN-05 ใบติดตามงานซ่อม ประจำเดือน
      
FM-MN-06 ประวัติเครื่อง
      
FM-MN-07 ใบตรวจเช็คเครื่องจักร
      
FM-MN-08 ใบตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
      
FM-MN-09 ใบขอเลื่อนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
      
FM-MN-10 แผนการเข้าตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ในหน่วยงาน
    - ISO9001 - MR      
      
FM-MR-01 วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-02 แผนงานวัตถุประสงค์คุณภาพ Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-03 รายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-04 รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.02 15-08-65
      
FM-MR-05 รายงานการติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-06 แผนตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-07 ประกาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-08 ใบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist) Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-09 รายงาน สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-10 ใบแจ้งดำเนินการแก้ไข Ver.01 15-08-65< /span>
      
FM-MR-11 ทะเบียนใบแจ้งดำเนินการแก้ไข CAR LOG Ver.00 01-10-64
      
FM-MR-12 การชี้บ่งความเสียงของกระบวนการ Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-13 การกำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Ver.01 15-08-65
      
FM-MR-14 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (R&O) Ver.01 15-08-65

[1] [2]

 

 

อัพเดทประจำเดือน